Regulamin korzystania z serwisu erotycznego Ero.net.pl

Przed rejestracją na stronie Ero.net.pl  należy uważnie zapoznać się z naszym regulaminem, obejmującym także warunki rejestracji.  Jeśli nie zgadzasz się z Regulaminem Ero.net.pl, nie wysyłaj swoich zdjęć i nie korzystaj ze strony Ero.net.pl. Administracja zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie i wedle własnego osądu zmienić, uzupełnić lub odwołać niniejszy regulamin. Jego najbardziej bieżąca i obowiązująca wersja jest zawsze dostępna do wglądu dla wszystkich i zastrzegamy sobie prawo do nie informowania istniejących członów Ero.net.pl o zmianach w regulaminie. Jeśli po ogłoszeniu jakiejkolwiek zmiany Regulaminu, będziesz nadal korzystać ze strony, oznaczać to będzie Twoją zgodę na wprowadzone zmiany.

 1. Ograniczenia

Wyrażasz zgodę na to, iż nie będziesz korzystał ze strony w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem, włączając, ale nie ograniczając się do zmiany jakichkolwiek treści strony, publikowania, przeglądania, przekazywania, przesyłania, ładowania, przechowywania, odtwarzania i/lub rozpowszechniania materiałów, które mogą:

(1) naruszać  nasze prawa autorskie, znaki towarowe lub patenty

(2) stanowić  tajemnicę biznesową lub inną niejawną informację,

(3) być obraźliwe lub szkodliwe wobec dowolnej osoby

(4) naruszać prawo do prywatności dowolnej osoby lub jej prawa publiczne,

(5) stanowić zagrożenie wobec osób lub mienia albo w inny sposób szkodzić dowolnej osobie

(6) naruszać prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz porozumienia międzynarodowe.

 

 1. Wymagania dotyczące zdjęć:- zdjęcie powinno ukazywać Twoją twarz lub inną wyraźnie rozpoznawalną część ciała, oprócz zdjęć genitaliów. Zdjęcia genitaliów będą usuwane a w przypadku ponownych udostępnień tego typu zdjęć, ich posiadacze będą usuwani z listy członków

-dopuszcza się umieszczanie zdjęć, które nie ukazują twarzy lub innej części ciała, pod warunkiem, że będzie ono ukazywać niepowtarzalny charakter członka, jego preferencje, zamiłowania lub estetykę

-zdjęcia powinny być estetyczne i nie budzić negatywnych emocji

– zabrania się zamieszczania zdjęć, do których prawa autorskie są zastrzeżone

– zabrania się zamieszczania zdjęć wraz z adresami innych stron

– zabrania się zamieszczania zdjęć pornograficznych

– zabrania się zamieszczania zdjęć dzieci

– zabrania się zamieszczania cudzych zdjęć

– zabrania się zamieszczania zdjęcia, które może obrazić innych użytkowników.

Serwis internetowy jest przeznaczony wyłącznie dla osób mieszkających w społecznościach lub jurysdykcjach lokalnych, w których nagie zdjęcia i materiały dla dorosłych o wyraźnie seksualnym charakterze nie są zakazane przez prawo. Korzystając ze strony, oświadczają Państwo, że spełniają powyższe wymagania. Fałszywe oświadczenie może być uznane za przestępstwo.

Rejestrując się na Ero.net.pl, zgadzają się Państwo zgłaszać wszelkie nielegalne usługi lub czynności, naruszające Warunki korzystania z serwisu.

 1. Cenzus pełnoletniości

Przyznajesz, że jesteś pełnoletni i masz prawo korzystać z tej strony.

 1. Zabronione treści

Na niniejszej stronie zabrania się przechowywania, publikowania, przesyłania, ładowania, rozpowszechniania lub przekazywania wszelkich obraźliwych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, pornograficznych, bluźnierczych treści oraz pogróżek lub innych treści, które mogłyby być traktowane jako przestępstwo, podżeganie do przestępstwa lub działanie pociągające za sobą inną odpowiedzialność prawną. Zakazane treści obejmują, ale nie ograniczają się do bezpośrednich pogróżek spowodowania fizycznego uszczerbku na zdrowiu, prześladowania, pornografii i materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub innych prywatnych materiałów bez uzyskania zgody. Zakazane treści obejmują także, ale nie ograniczają się do:
(1) programów zawierających wirusy lub programów zagrażających bezpieczeństwu niniejszej strony i/lub innych stron

(2) wniosków lub reklam

(3) propozycji nielegalnej działalności lub zachęcania do tego

(4) prywatnych danych dotyczących dowolnej osoby, takich jak numery telefonów, adresy, kody identyfikacyjne lub inne

(5) ponowne publikowanie lub masowe wysyłanie dowolnej informacji i treści pornograficznych, ich publikowanie, wysyłanie, ładowanie, przechowywanie, sprzedaż lub rozpowszechnianie innych treści, jakie kierownictwo strony uzna za obraźliwe, jest surowo zakazane.

Portal Ero.net.pl nie akceptuje członków, którzy świadczą usługi seksualne. Jeżeli któryś z członków wzbudzi podejrzenia administracji o świadczeniu tego typu  usług, jego profil zostanie usunięty z serwisu bez uprzedzenia. W przypadku wykupienia płatnego członkowstwa niewykorzystany okres pozostały do końca okresu członkowstwa nie zostanie zwrócony w formie pieniężnej ani żadnej innej. Prosimy innych użytkowników portalu o informowaniu o członkach łamiących obowiązujące przepisy.

 1. Restrykcje dotyczące wykorzystania treści

Niniejsza strona jest własnością Ero.net.pl oraz jest prowadzona przez firmę  VIRGO, z siedzibą w Belfaście, w Wielkiej Brytanii. Żadna z treści tej strony nie może być w jakikolwiek sposób odtwarzana, powtórnie wydawana, ładowana, publikowana, przekazywana lub rozpowszechniana. Modyfikacja treści lub jej wykorzystanie w dowolnym celu jest naruszeniem praw autorskich Ero.net.pl oraz naruszeniem prywatnych praw. Wszelkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy towarów, które są opublikowane na tej stronie i jej wszystkich podstronach, oraz stronach współpracujących, są własnością Ero.net.pl.  Ero.net.pl posiada zezwolenia na korzystanie z nich.

 1. Prawo do usunięcia i zniszczenia materiału

Ero.net.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia ze strony lub zniszczenia dowolnych treści, które naruszają niniejszy Regulamin. Korzystając ze strony zgadzasz się, że Ero.net.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności za sprawdzanie, nadzór, redagowanie i/lub monitoring dowolnej treści opublikowanej, przekazanej, odtworzonej i/lub rozpowszechnionej przez jakąkolwiek osobę w dowolnym czasie, na niniejszej stronie internetowej i jej podstronach.

Zakazane treści obejmują (choć nie ograniczają się do):

-programy z wirusami oraz naruszające bezpieczeństwo niniejszego portalu i/lub innych stron

-reklamy

-propozycje nielegalnej działalności lub zachęcania do niej

-dane kontaktowe takie jak numery telefonów, adresy, kody identyfikacyjne, itp. w sposób inny niż poprzez prywatną wiadomość

-informacje dotyczące osób trzecich, takie jak numery telefonów, adresy, kody identyfikacyjne, itp.

-masowe rozsyłanie informacji typu SPAM

 

 1. Prawo własności do treści i prawo korzystania z nich

Oświadczasz i zapewniasz, iż jesteś jedynym właścicielem wszelkich praw do publikowanej przez Ciebie treści (włączając wszystkie związane z nią prawa autorskie) lub masz wyłączne prawo oraz licencję do tej treści. Mimo że prawa autorskie do publikowanej treści pozostaną Twoją własnością, zgadzasz się na to, by opublikowane przez Ciebie treści stały się częścią bazy danych Ero.net.pl, były przechowywane i wykorzystywane w nieograniczonym czasie oraz by Ero.net.pl był właścicielem bazy danych i praw autorskich do powiązanych treści. Ero.net.pl, ani którakolwiek strona trzecia, która korzysta z treści zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym Regulaminie, nie będzie zobowiązana do wypłacania Ci honorarium autorskiego lub innego wynagrodzenia za korzystanie z umieszczonych treści.

 1. Płatności za usługi Ero.net.pl

Rejestracja w serwisie Ero.net.pl jest nieodpłatna. Serwis internetowy Ero.net.pl świadczy usługi, z których część jest dostępna tylko dla członków, którzy uiścili opłatę za członkostwo. Administracja serwisu będzie dokonywała wszelkich starań, by zaspokoić potrzeby członków z uiszczoną opłatą za członkostwo, jednakże po dokonaniu płatności członek nie może prosić o zwrot pieniędzy za opłacone członkostwo. Ero.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika kodu zamówienia. Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia Płatnego Członkowstwa Użytkownik nie otrzyma dostępu do strefy członkowskiej, należy złożyć reklamację pod adresem admin@ero.net.pl.

 1. Niekaralność

Zgadzasz się wypłacić odszkodowanie, uznać za niewinnych i bronić Ero.net.pl, jego pracowników, wydawców licencji, posiadaczy licencji i spadkobierców praw (ogółem – strony chronione) przed wszelkimi pretensjami, żądaniami rekompensat, odszkodowań, pokrycia kosztów i poniesienia odpowiedzialności (włączając uzasadnione opłaty sądowe i płatności należne prawnikom) wynikającymi lub związanymi z nieprzestrzeganiem niniejszych przepisów i założeń przez Ciebie lub przez inną osobą, działającą na podstawie Twoich wskazówek, zleceń i kontroli, włączając, ale nie ograniczając się do wydawania, rozpowszechniania, eksponowania lub wykorzystania publikowanych treści w inny sposób przez Ciebie lub inną osobę korzystającą z Twojego hasła.

 1. Zrzeczenie się

Na zawsze zrzekasz się i rezygnujesz ze swojego prawa i prawa Twoich nieletnich potomków, cesjonariuszy praw i spadkobierców zaskarżenia do sądu Ero.net.pl oraz dowolnej strony chronionej z powodu poniesienia dowolnego uszczerbku lub straty, rzekomo wynikających wskutek wydania lub wykorzystania dowolnej podanej przez Ciebie treści, włączając, ale nie ograniczając się do dowolnego uszczerbku lub strat, które możesz ponieść przeglądając, ładując dowolną treść tej strony. Zgadzasz się zrezygnować z wszelkich pretensji, które masz lub możesz mieć wobec Ero.net.pl, a które wynikają z jednorazowego i/lub ciągłego korzystania z niniejszej strony, niezależnie od tego, czy wiesz o nich, czy też nie, i zrezygnować z prawa korzystania z tej części oraz z przywilejów, jakie daje, a także z podobnych statutów, przepisów rozporządzeń.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnych okolicznościach, włączając, ale nie ograniczając się do opieszałości, Ero.net.pl nie poniesie odpowiedzialności za specjalne, uboczne, bezpośrednie, pośrednie, karne, materialne straty lub rekompensaty z tego tytułu, wynikające z powodu korzystania przez Ciebie lub niekorzystania z niniejszej strony, dowolnej jej treści, usług, funkcji, produktów /lub związanym z tym oprogramowaniem, nawet jeśli Ero.net.pl lub jego pełnomocny przedstawiciel byli uprzedzeni o możliwości takiej rekompensaty. Obowiązujące prawo nie przewiduje ograniczenia odpowiedzialności lub odszkodowania, dlatego wspomniane ograniczenie nie może być stosowane wobec Ciebie.

 1. Odwołanie dostępu

Ero.net.pl zastrzega sobie prawo odwołania w dowolnym momencie dostępu do strony za nieprzestrzeganie przepisów lub obowiązującego prawa, lub jeśli Ero.net.pl tak postanowi z powodu innych przyczyn, bez uprzedzenia, bez podania przyczyny i ponoszenia odpowiedzialności. Przyznajesz, że Twoje oczekiwania, iż usługi będą świadczone stale, są nieuzasadnione, gdyż Ero.net.pl ma prawo przerwać świadczenie usług lub odwołać Twoje członkostwo w dowolnym czasie, bez podania przyczyn i ponoszenia odpowiedzialności. Gdy Ero.net.pl postanowi zlikwidować działania na stronie, przyznajesz i zgadzasz się, iż Ero.net.pl według własnego uznania może postanowić w jaki sposób usunąć całą treść i informację. W przypadku przerwania świadczenia usług/korzystania z usług przez dowolną ze stron, powinieneś zlikwidować cały materiał lub treści pobrane z tej strony internetowej.

 1. Założenia ogólne

Zgadzasz się, iż Regulamin korzystania ze strony Ero.net.pl oraz dowolne związane z tym spory lub dowolna treść związana z niniejszą stroną są regulowane i interpretowane według prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Zgadzasz się z tym, że my, nasi spadkobiercy i cesjonariusze praw mogą zastosować niniejsze-warunki korzystania na niekorzyść Twoją oraz Twoich spadkobierców, niepełnoletnich potomków i cesjonariuszy praw. Zgadzasz się, że jeśli dowolny punkt warunków korzystania ze strony staje się nieważny lub niewykonalny, nie ma to wpływu na pozostałe punkty warunków. Warunki korzystania z niniejszej strony oraz załączniki do nich, opublikowane przez Ero.net.pl, nie mogą być zmieniane, za wyjątkiem powyżej określonych przepisów. Rezygnacja żadnej ze stron, niezależnie od tego, czy została wyrażona, czy jest domniemana, z którejkolwiek części warunków lub załączników do nich, opublikowanych przez Ero.net.pl, lub naruszenie rezygnacji, nie będzie oznaczało dalszego zrzeczenia się z tej części lub z dowolnej części warunków korzystania ze strony.

 1. Referencje

Wszystkie odnośniki do “nas”, “nasz” i “Ero.net.pl” w niniejszych przepisach to są referencje odnoszące się do Ero.net.pl i jego podstawowego podmiotu firmy VIRGO z siedzibą w Belfaście, UK. Wszystkie odnośniki do “Ty”, “Twój” i “użytkownik” w niniejszych przepisach to są referencje odnoszące się do użytkownika, który zgadza się z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie korzystania ze strony Ero.net.pl, potwierdzając to rejestracją w serwisie.

 1. Odpowiedzialność

Administracja strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i błędy powodowane przez dostawców usług płatniczych.

 1. Uwagi końcowe

Naszą misją jest świadczenie wysokiej jakości usług serwisowych i środków komunikowania się społecznego oraz zapewnienie dyskrecji. Cieszymy się, że postanowiłeś zarejestrować się w naszym serwisie i witamy Cię jako członka Ero.net.pl. Życzymy miłego korzystania ze strony i ekscytujących przygód.

SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

 
×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?
 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up

X
- Enter Your Location -
- or -